Huisregels

 

Huisregels Kids&Co gastouderopvang 01.01.2020IMG_6418

 

Halen en brengen: Mocht het voorkomen, dat u niet op tijd kunt zijn door bijvoorbeeld file of vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen, voordat uw kind meegegeven wordt. Is het nodig dat uw kind op de opvangdag langer moet blijven, dan is het fijn als dit van te voren wordt overlegd om te kijken of dit ook in de planning past.

Gebruik van foto’s: Kids&Co gastouderopvang maakt gebruik van social media (o.a. facebook) Foto’s en activiteiten worden hierop geplaatst. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven. Voor aanvang van de opvang ontvangt u een formulier om hiervoor wel of geen toestemming te verlenen en in welke mate er gebruik gemaakt mag worden van de foto’s.

Vakanties en vrije dagen: Komt uw kind een dag niet omdat u een vrije dag heeft gepland of een dag ziek thuis bent, dan dient u dit uiterlijk één week van te voren door te geven. Bij later doorgeven worden de uren in rekening gebracht. Vakanties dient u minimaal één maand van tevoren door te geven, anders worden de uren in rekening gebracht. Mijn vakanties worden 2 maanden van tevoren doorgegeven en mijn incidentele vrije dagen een maand van te voren.

Contract uren: Er worden van te voren vaste uren/dagen gereserveerd voor uw kind. Deze uren worden ten alle tijden in rekening gebracht. Ook bij ziekte.

Bij ziekte: Als uw kind niet kan komen wegens ziekte, dient u dit door te geven en worden de uren tot een week in rekening gebracht. Kinderen met koorts hoger dan 38 graden worden niet opgevangen. Uitzondering hierop is lichte verhoging door het krijgen van tandjes of een verkoudheid. Mocht uw kind zich in de loop van de dag toch zieker gaan voelen of de verhoging stijgt, dan dient uw kind toch opgehaald te worden. Wordt uw kind ziek tijdens de opvang en de verzorging van uw kind gaat ten koste van hem/haar of andere kinderen dan zal ik één van de ouders bellen om uw kind te komen halen. Ouders dienen allergieën of andere aandachtspunten altijd kenbaar te maken. Wanneer er binnen mijn gezin een ziekte heerst zal ik u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u wel of niet uw kind(eren) komt brengen. Als u besluit om uw kind niet te brengen en ik bied wel opvang, worden de uren in rekening gebracht. Besluit ik dat het niet verstandig is op te vangen dan betaald u uiteraard niets. Als ik te ziek ben om op te vangen, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, er worden dan geen uren in rekening gebracht. Bent u zelf ziek thuis en besluit u uw kind ook thuis te houden dan worden de gereserveerde uren wel in rekening gebracht. Is deze periode langer dan 1 maand dan zullen we samen een passende oplossing hiervoor zoeken. 

Medicatie: In principe dient een gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is dient u als ouder altijd een verklaring medicijngebruik in te vullen. U blijft altijd zelf de verantwoording hiervoor dragen. De gastouder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele allergische reacties of andere bijwerkingen van het medicijn. De gastouder mag NOOIT een nieuw medicijn toedienen. U dient dit zelf thuis te doen.

Veiligheid en hygiëne: Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Contact met ouders/verzorgers: Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprek wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit aangeven. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Tijdens de opvangdag probeer ik altijd u op de hoogte te houden door middel van foto’s en whats-app. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit door drukte op de achtergrond raakt, schroom dan niet zelf een bericht te sturen. Ouders zorgen dat er voldoende luiers, zalf, billendoekjes, babyvoeding, extra setje kleding aanwezig is voor hun kind.

Wijzigingen: Structurele wijzigingen dienen één maand van te voren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt. Incidentele wijzigingen in dagen en uren vallen onder het eerdere punt. Ruilen kan als u dat aangeeft minimaal een week tevoren. Ruilen kan in diezelfde week, de week ervoor of erna. Zo behouden we het overzicht. Er worden enkel veranderingen toegestaan indien de bezetting dit toelaat, dit vanwege de GGD regels en de bezetting van de kindjes.

Facturatie: Rond de 1ste van iedere maand worden de uren doorgegeven aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau verzorgd de facturatie.

Onmiddellijke beëindiging van de opvang

De gastouder kan met onmiddellijke ingang de opvang tijdelijk stopzetten of de overeenkomst beëindigen wanneer er sprake is van de volgende zaken:

– Wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden van dit huishoudelijk reglement.

– Wanneer het betaalgedrag niet volgens afspraak is.

– De plaatsing van het kind een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, de gastouder of andere aanwezige kinderen in de opvang.

Betalingsverplichting: Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van één maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, ben ik genoodzaakt om een incassobureau in te zetten, waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

Opzeggen: Als u wilt opzeggen kunt u dat één maand van tevoren doen. Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om één maand de afgesproken contract uren door te betalen. Als er geen uren zijn afgesproken dan wordt er een gemiddeld aantal uren over 3 maanden berekend.

 

Tarieven/wat wordt in rekening gebracht? De opvangtijd start bij het moment van binnenkomst en stopt op het moment dat u met uw kind naar buiten gaat. Als u uw kind eerder komt ophalen dan worden de uren tot de afgesproken tijd doorberekend. Eerder brengen van uw kind dan is afgesproken wordt per 15 minuten doorberekend. Later ophalen van uw kind wordt per 15 minuten in rekening gebracht. Later brengen van uw kind dan de afgesproken tijd wordt vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht. De afgesproken tijden reserveert u. Deze worden dan ook altijd minimaal in rekening gebracht tenzij dit tijdig wordt doorgegeven. Wijzigingen dienen bij voorkeur schriftelijk, bijvoorbeeld whatsapp, doorgegeven te worden. Uren worden doorberekend wanneer uw kind naar een vriend/vriendinnetje, sport of peuterspeelzaal of andere activiteit gaat tijdens de opvanguren..

Tarief voor opvang is: €6,00 per kind per uur tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Daarna en in het weekend geldt een uurtarief van €8,00. Uren worden afgerond op een kwartier. De uurprijs is inclusief broodmaaltijd en tussendoortjes zoals fruit en drinken. 

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren doorgegeven aan de ouders. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen oud tarief.

Overige: Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door Kids&Co gastouderopvang per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

De Huisregels/ Algemene voorwaarden zullen regelmatig opnieuw bekeken worden. Zijn er grote veranderingen, dan worden ouders daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Ik streef naar een open eerlijke communicatie, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met Kids&Co gastouderopvang.

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels zijn leidend en gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn.